Έτοιμοι Κλώβοι Sidefor

Οι κλωβοί SIDEFOR κατασκευάζονται από χάλυβα οπλισμού SD κατηγορίας B500C και είναι έτοιμα, τρισδιάστατα στοιχεία εγκάρσιου οπλισμού για υποστυλώματα, δοκούς και τοιχώματα.

Οι κλωβοί SIDEFOR είναι ένα βιομηχανικό, τελικό προϊόν που εξασφαλίζει στο μελετητή αλλά και τον επιβλέποντα μηχανικό τη σιγουριά της σωστής εφαρμογής της μελέτης στο έργο και της ικανοποίησης των απαιτήσεων των κανονισμών.

Τρόπος Κατασκευής Εγκάρσιου Οπλισμού
Βαθμός Αξιοπιστίας Κόστος
Διαμόρφωσης οπλισμού Τοποθέτησης Οπλισμού Προμήθειας υλικού Διαμόρφωσης & τοποθέτησης
SIDEFOR Πολύ Υψηλός Πολύ Υψηλός Χαμηλό Πολύ Χαμηλό
Πλέγμα υποστυλωμάτων Μέτριος Υψηλός Χαμηλό Χαμηλό
Σπειροειδής οπλισμός Πολύ Υψηλός Χαμηλός Πολύ Υψηλό Υψηλό
Συνδετήρες στο χέρι Μέτριος Πολύ Χαμηλός Πολύ Χαμηλό Πολύ Υψηλό